Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!


Nabr 2010/2011REGULAMIN NABORU UCZNIW


DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza
w Raciborzu

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami okrelonymi
w
Decyzji lskiego Kuratora Owiaty
Nr SE KZ – 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie terminw skadania dokumentw i terminw rekrutacji uczniw i suchaczy do publicznych gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych, szk dla dorosych wszystkich typw, szk policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zaj edukacyjnych i innych osigni kandydatw do modzieowych szk ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w wojewdztwie lskim na rok szkolny 2010 / 2011.

Szczegowe terminy rekrutacji zgodnie z Decyzj lskiego Kuratora Owiaty Nr SE KZ – 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009r.
 1. do 26 lutego 2010 r. – dyrektor szkoy ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomoci kryteria oraz warunki przyj;

 2. do 08 czerwca 2010 r. – na warunkach ustalonych przez rad pedagogiczn moe by przeprowadzony sprawdzian uzdolnie kierunkowych i ogoszenie wynikw dla kandydatw do oddziaw dwujzycznych, klas wstpnych oddziaw dwujzycznych oraz prby sprawnoci fizycznej dla kandydatw do szk i klas sportowych oraz szk mistrzostwa sportowego;

 3. 28 maja 2010 r. godz. 14.30 - 16.00 – przeprowadzony zostanie test kompetencji jzykowej z jzyka niemieckiego, sprawdzajcy znajomo jzyka na poziomie absolwenta gimnazjum (naley przynie ze sob legitymacj szkoln).Za test kandydaci mog uzyska 50 pkt.

  Na podstawie wynikw testu uczniowie zostan podzieleni na grupy ze wzgldu na sprawno jzykow (pod warunkiem przyjcia wystarczajcej do podziau na grupy liczby kandydatw).

 4. od 25 czerwca 2010 r. do 29 czerwca 2010 r. godz. 10.00 – kandydat dostarcza do szkoy pierwszego wyboru potwierdzon kopi wiadectwa ukoczenia gimnazjum i potwierdzon kopi zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1);

 5. 02 lipca 2010 r. do godz. 10.00 – ogoszenie list kandydatw zakwalifikowanych do szk ponadgimnazjalnych;

 6. do 06 lipca 2010 r. do godz. 12.00 – potwierdzenie przez kandydatw woli uczszczania do wybranej szkoy poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i oryginau zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nieprzekazanie przez kandydata oryginaw ww. dokumentw jest jednoznaczne z rezygnacj z miejsca w danej szkole i skreleniem go z listy uczniw.

 7. 07 lipca 2010 r. do godz. 10.00 – ogoszenie listy kandydatw przyjtych do szkoy;

 8. do szk dysponujcych wolnymi miejscami kandydaci mog by przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2010 r., kiedy to nastpi zakoczenie rekrutacji do szk wszystkich typw. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemw rekrutacyjnych.

 9. Postanowienia oglne:

  1. O przyjcie do klasy pierwszej I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu mog ubiega si absolwenci gimnazjum.
  2. Naboru kandydatw do klas pierwszych dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, powoywana przez dyrektora Szkoy przy pomocy systemu elektronicznego.
  3. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, ktr kandydaci skadaj w szkole, w tym:
   1. przed rozpoczciem rekrutacji (od 10 maja - do 18 czerwca 2010 r.) podanie wydrukowane z systemu oraz potwierdzone kserokopie zawiadcze o osigniciach w zawodach i konkursach.
   2. podczas prowadzonej rekrutacji (od 25 czerwca - do 28 czerwca 2010r. do godz. 10.00):
    • potwierdzone kopie nr 1
     • wiadectwa ukoczenia gimnazjum,
     • zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
    • informacja o wyborze szk ponadgimnazjalnych,
   3. po zakoczeniu rekrutacji i ogoszeniu listy uczniw przyjtych do klas pierwszych pozostae dokumenty, w tym:
    • orygina wiadectwa
    • wycig z aktu urodzenia (kserokopia),
    • yciorys,
    • dwie aktualne fotografie (format legitymacyjny),
    • karta zdrowia, ktr naley dostarczy we wrzeniu.
   4. Podstaw postpowania Komisji stanowi:
    1. oceny z zaj edukacyjnych wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum
    2. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
    3. inne udokumentowane osignicia uczniw, np.: zawiadczenia, dyplomy lub certyfikaty uzyskane w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorw Owiaty oraz w zawodach sportowych, artystycznych i innych konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym.
    4. dokumentacja problemw zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.
   Komisja dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do klasy dwujzycznej uzyskuj dodatkowe 50 punktw za test kompetencji jzykowej z jzyka niemieckiego, jednak czna suma uzyskanych punktw nie przekracza 200.
   czna punktacja stanowi podstaw do ustalenia kolejnoci kandydatw na listach do poszczeglnych klas z okrelon (rozszerzon) podstaw programow.
   Kandydaci przyjmowani s wedug listy do wyczerpania ustalonego limitu miejsc w poszczeglnych oddziaach.
   Limit miejsc w klasach pierwszych I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w roku szkolnym 2010/2011 wynosi 32 osoby.


  Oferta edukacyjna szkoy:

  Klasa humanistyczna z rozszerzon podstaw programow z j. polskiego i historii

  Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzon podstaw programow z matematyki i fizyki - proponowane j. obce: angielski i francuski

  Klasa matematyczno- fizyczna z rozszerzon podstaw programow z matematyki i fizyki - proponowane j. obce: niemiecki i angielski

  Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzon podstaw programow z biologii i chemii - proponowane j. obce: angielski i francuski

  Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzon podstaw programow z biologii i chemii - proponowane j. obce: niemiecki i angielski

  Klasa dwujzyczna - z rozszerzeniem z j. niemieckiego (niektre przedmioty nauczane w j. niemieckim)

  Klasa lingwistyczna z jzykiem francuskim realizowanym w programie DELF i rozszerzonym jzykiem angielskim


  Zasady przyznawania punktw za oceny uzyskane w gimnazjum i szczeglne osignicia ucznia:

  ZagadnieniePunktacja szczegowaPunktacja maksymalna
  Jzyk polskidopuszczajcy – 3 punkty19 punktw
  dostateczny – 9 punktw
  dobry – 13 punktw
  bardzo dobry – 16 punktw
  celujcy – 19 punktw
  Pierwsze wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego19 punktw
  Drugie wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego19 punktw
  Trzecie wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego19 punktw
  wiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem 5 punktw
  Udzia w finale wojewdzkim konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty
  • za jeden tytu - 10 punktw
  • za dwa i wicej tytuw – dodatkowo 2 punktw
  12 punktw
  Szczeglne osignicia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespoowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na wiadectwie ukoczenia gimnazjum. Kandydat moe uzyska maksymalnie 5pkt.

  Wyjanienie dot. zasad przyznawania punktw za szczeglne osignicia ucznia
  5 punktw
  Punktacja za konkursy:
  I miejsce lub tytu laureata – 5 pkt
  II miejsce lub tytu finalisty – 4 pkt
  III miejsce lub wyrnienie - 3 pkt
  Stae zaangaowanie w prac spoeczn w charakterze wolontariusza. 2 punkty
  Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczb punktw za oceny z jzyka polskiego i trzech wybranych zaj edukacyjnych otrzymanych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum.
  Egzamin gimnazjalny 100 punktw
  Maksymalna ilo punktw uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktw
  1. Komisja dokonuje przydziau punktw za udzia w finaach konkursw przedmiotowych lub za inne osignicia na szczeblu powiatowym niezalenie od profilu klasy, do ktrej ubiega si kandydat.
  2. Laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty wymienionych w pkt.10. Decyzji Kuratora z dnia 16 grudnia 2009 r., laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty w innych wojewdztwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczeglnych Kuratoriw Owiaty, laureaci i finalici olimpiad przedmiotowych ogaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci oglnopolskiego konkursu Losy onierza i dzieje ora polskiego … przyjmowani s do wybranej szkoy ponadgimnazjalnej niezalenie od kryteriw podanych w poprzednich punktach.

   Lista konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty w roku szkolnym 2009/20010:

   • jzyk polski
   • jzyk angielski
   • jzyk niemiecki
   • jzyk francuski
   • jzyk rosyjski
   • historia
   • matematyka
   • fizyka i astronomia
   • biologia
   • chemia
   • geografia.

  3. Kandydaci do szkoy ponadgimnazjalnej, ktrzy ukoczyli szko za granic, rwnorzdn polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani s do szkoy ponadgimnazjalnej na podstawie wiadectwa uzyskanego za granic, jeeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkoach za granic wynis cznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatw nie wczeniej, ni w 6 roku ycia.
  4. Przy przyjmowaniu do szk, w przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych w postpowaniu kwalifikacyjnym, pierwszestwo maj:

   1. sieroty, osoby przebywajce w placwkach opiekuczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastpczych,
   2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnociach, ktrym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
   3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajcymi moliwoci wyboru kierunku ksztacenia ze wzgldu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
   4. absolwenci Gimnazjum z Oddziaami Dwujzycznymi im. J. von Eichendorffa w Raciborzu
   5. uczestnicy konkursw przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym

   Postanowienia dodatkowe:

   1. Komisja zastrzega sobie prawo odstpienia od powoania klasy w sytuacji, gdy liczba kandydatw do okrelonego oddziau jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.
   2. Nauczyciele jzykw obcych na pocztku roku szkolnego dokonaj podziau klas na grupy z jzykw obcych i ustal, na podstawie testw kompetencji jzykowych, dla kadej grupy poziom zaawansowania, od ktrego rozpocznie si nauka jzyka obcego.


  5. Sposb przeprowadzenia naboru:

   • Kady kandydat samodzielnie rejestruje si w systemie zakadajc konto. Rejestracji mona dokona w gimnazjum, w domu lub w pracowni komputerowej I LO.
   • Po zaoeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoy i oddziau za porednictwem Internetu.
   • Kandydat wypenia podanie i po wydrukowaniu dostarcza je do sekretariatu szkoy pierwszego wyboru wraz z zacznikami.
   • Szkoa weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz list preferencji na podstawie otrzymanych dokumentw.
   • Kandydat za porednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze wiadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i osignicia w konkursach na szczeblu wojewdzkim i powiatowym.
   • Kandydat dostarcza do szkoy potwierdzone kserokopie wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   • Szkoa dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone kserokopie dokumentw.
   • Szkoa ogasza w Internecie wyniki przeprowadzonej rekrutacji i list kandydatw zakwalifikowanych do klas pierwszych.
   • Kandydat umieszczony na tej licie potwierdza wol podjcia nauki poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   • Szkoa ogasza w Internecie list uczniw przyjtych do klas pierwszych i ewentualnie list wolnych miejsc w poszczeglnych oddziaach.Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390889
dzisiaj: 1

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.526248 s