Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Nabr 2009/2010REGULAMIN NABORU UCZNIW
DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza
w Raciborzu

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010


Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami okrelonymi w Decyzji lskiego Kuratora OwiatyDecyzji lskiego Kuratora Owiaty Nr SE KZ – 42010 / 4 / 09 z dnia 12 marca 2009r.
 1. Szczegowe terminy rekrutacji zgodnie z Decyzj lskiego Kuratora Owiaty Nr SE KZ – 42010 / 2 / 09 z dnia 20 stycznia 2009r. oraz Nr WK-KP-42010 /6/08 z dnia 21 lutego 2008 r. (zacznik nr 2 - rekrutacja elektroniczna).

  1. Do 16 marca 2009 r. – dyrektor szkoy ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomoci kryteria oraz warunki przyj.
  2. Do 05 czerwca 2009 r. - na warunkach ustalonych przez rad pedagogiczn moe by przeprowadzony sprawdzian uzdolnie kierunkowych dla kandydatw do oddziaw dwujzycznych, klas wstpnych oddziaw dwujzycznych oraz prby sprawnoci fizycznej dla kandydatw do szk i klas sportowych oraz szk mistrzostwa sportowego.
  3. Od 19 czerwca 2009 r. do 23 czerwca 2009 r. godz. 10.00 – kandydat dostarcza do wybranych szk ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. 26 czerwca 2009 r. do godz. 10.00 – ogoszenie list kandydatw do szk ponadgimnazjalnych z podziaem na oddziay.
  5. Do 30 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 – termin potwierdzania przez kandydatw woli uczszczania do wybranej szkoy poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i oryginau zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  6. 01 lipca 2009 r. do godz. 10.00 – ogoszenie listy uczniw przyjtych do szkoy i podanie informacji o wolnych miejscach.
  7. Do szk dysponujcych wolnymi miejscami uczniowie mog by przyjmowani do dnia 25 sierpnia 2009 r., kiedy to nastpi zakoczenie rekrutacji do szk wszystkich typw.

 2. Postanowienia oglne:

  1. O przyjcie do klasy pierwszej I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu mog ubiega si absolwenci gimnazjum.
  2. Naboru kandydatw do klas pierwszych dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, powoywana przez dyrektora Szkoy przy pomocy systemu elektronicznego.
  3. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, ktr kandydaci skadaj w szkole, w tym:
   1. przed rozpoczciem rekrutacji (od 11 maja - do 16 czerwca 2009 r.) podanie wydrukowane z systemu oraz potwierdzone kserokopie zawiadcze o osigniciach w zawodach i konkursach.
   2. podczas prowadzonej rekrutacji (od 19 czerwca - do 23 czerwca 2009 r. do godz. 10.00):
    • potwierdzone kopie
     • wiadectwa ukoczenia gimnazjum,
     • zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
    • informacja o wyborze szk ponadgimnazjalnych,
   3. po zakoczeniu rekrutacji i ogoszeniu listy uczniw przyjtych do klas pierwszych pozostae dokumenty, w tym:
    • orygina wiadectwa
    • wycig z aktu urodzenia (kserokopia),
    • yciorys,
    • dwie aktualne fotografie (format legitymacyjny),
    • karta zdrowia, ktr naley dostarczy we wrzeniu.
   4. Podstaw postpowania Komisji stanowi:
    1. oceny z zaj edukacyjnych wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum
    2. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
    3. inne udokumentowane osignicia uczniw, np.: zawiadczenia, dyplomy lub certyfikaty uzyskane w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorw Owiaty oraz w zawodach sportowych, artystycznych i innych konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym.
    4. dokumentacja problemw zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.
   5. Komisja dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
   6. czna punktacja stanowi podstaw do ustalenia kolejnoci kandydatw na listach do poszczeglnych klas z okrelon (rozszerzon) podstaw programow.
   7. Kandydaci przyjmowani s wedug listy do wyczerpania ustalonego limitu miejsc w poszczeglnych oddziaach.
   8. Limit miejsc w klasach pierwszych I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 32 osoby.

 3. Oferta edukacyjna szkoy:

  1. Klasa humanistyczna z rozszerzon podstaw programow z j. polskiego i historii

  2. Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzon podstaw programow z matematyki i fizyki - proponowane j. obce: angielski i francuski

  3. Klasa matematyczno- fizyczna z rozszerzon podstaw programow z matematyki i fizyki - proponowane j. obce: niemiecki i angielski

  4. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzon podstaw programow z biologii i chemii - proponowane j. obce: angielski i francuski

  5. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzon podstaw programow z biologii i chemii - proponowane j. obce: niemiecki i angielski

  6. Klasa dwujzyczna - z rozszerzeniem z
   j. niemieckiego (niektre przedmioty nauczane w
   j. niemieckim)

  7. Klasa lingwistyczna z jzykiem francuskim realizowanym w programie DELF i rozszerzonym jzykiem angielskim


 4. Zajcia edukacyjne wliczane do punktacji za wiadectwo do klasy:

  1. matematyczno-fizycznej – matematyka, fizyka i jzyk angielski
  2. matematyczno-fizycznej – matematyka, fizyka i jzyk niemiecki
  3. biologiczno-chemicznej – biologia, chemia i jzyk angielski
  4. biologiczno-chemicznej – biologia, chemia i jzyk niemiecki
  5. humanistycznej, dwujzycznej, lingwistycznej – historia, geografia i jzyk obcy obowizkowy w gimnazjum


 5. Zasady przyznawania punktw za oceny uzyskane w gimnazjum i szczeglne osignicia ucznia:

  ZagadnieniePunktacja szczegowaPunktacja maksymalna
  Jzyk polskidopuszczajcy – 3 punkty18 punktw
  dostateczny – 7 punktw
  dobry – 11 punktw
  bardzo dobry – 14 punktw
  celujcy – 18 punktw
  Pierwsze wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego18 punktw
  Drugie wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego18 punktw
  Trzecie wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego18 punktw
  wiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem 5 punktw
  Udzia w finale wojewdzkim konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty
  • za jeden tytu - 10 punktw
  • za dwa i wicej tytuw – dodatkowo 5 punktw
  15 punktw
  Osignicia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespoowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.

  O przydziale punktw decyduje dyrektor szkoy ponadgimnazjalnej.
  6 punktw
  Punktacja za konkursy:
  I miejsce lub tytu laureata – 6 pkt
  II miejsce lub tytu finalisty – 5 pkt
  III miejsce lub wyrnienie - 4 pkt
  Stae zaangaowanie w prac spoeczn w charakterze wolontariusza.

  O przydziale punktw decyduje dyrektor szkoy ponadgimnazjalnej.
  2 punkty
  Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczb punktw otrzymanych za oceny z jzyka polskiego i wybranych zaj edukacyjnych naley pomnoy przez dwa.
  Maksymalna ilo punktw uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktw
  Egzamin gimnazjalny 100 punktw
  1. Komisja dokonuje przydziau punktw za udzia w finaach konkursw przedmiotowych lub za inne osignicia na szczeblu powiatowym niezalenie od profilu klasy, do ktrej ubiega si kandydat.
  2. Dla absolwentw, ktrzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza si zasad, e liczb punktw otrzymanych za oceny z jzyka polskiego i wybranych zaj edukacyjnych mnoy si przez dwa.
  3. Laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty wymienionych w pkt.9 Decyzji Kuratora z dnia 20 stycznia 2009 r., laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty w innych wojewdztwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczeglnych Kuratoriw Owiaty, laureaci i finalici olimpiad przedmiotowych ogaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci oglnopolskiego konkursu "Losy onierza i dzieje ora polskiego w latach 1887-1922. O niepodlego Rzeczypospolitej" przyjmowani s do wybranej szkoy ponadgimnazjalnej niezalenie od kryteriw podanych w poprzednich punktach.

   Lista konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty w roku szkolnym 2008/2009:

   1. jzyk polski
   2. jzyk angielski
   3. jzyk niemiecki
   4. jzyk francuski
   5. jzyk rosyjski
   6. historia
   7. matematyka
   8. fizyka i astronomia
   9. biologia
   10. chemia
   11. geografia.

  4. Kandydaci do szkoy ponadgimnazjalnej, ktrzy ukoczyli szko za granic, rwnorzdn polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani s do szkoy ponadgimnazjalnej na podstawie wiadectwa uzyskanego za granic, jeeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkoach za granic wynis cznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatw nie wczeniej, ni w 6 roku ycia.
  5. Przy przyjmowaniu do szk, w przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych w postpowaniu kwalifikacyjnym, pierwszestwo maj:
   1. sieroty, osoby przebywajce w placwkach opiekuczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastpczych,
   2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnociach, ktrym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
   3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajcymi moliwoci wyboru kierunku ksztacenia ze wzgldu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
   4. absolwenci Gimnazjum z Oddziaami Dwujzycznymi im. J. von Eichendorffa w Raciborzu
   5. uczestnicy konkursw przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym


 6. Postanowienia dodatkowe:

  1. Komisja zastrzega sobie prawo odstpienia od powoania klasy w sytuacji, gdy liczba kandydatw do okrelonego oddziau jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.
  2. Nauczyciele jzykw obcych na pocztku roku szkolnego dokonaj podziau klas na grupy z jzykw obcych i ustal, na podstawie testw kompetencji jzykowych, dla kadej grupy poziom zaawansowania, od ktrego rozpocznie si nauka jzyka obcego.


 7. Sposb przeprowadzenia naboru:

  • Kady kandydat samodzielnie rejestruje si w systemie zakadajc konto. Rejestracji mona dokona w gimnazjum, w domu lub w pracowni komputerowej I LO.
  • Po zaoeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoy i oddziau za porednictwem Internetu.
  • Kandydat wypenia podanie i po wydrukowaniu dostarcza je do sekretariatu szkoy pierwszego wyboru wraz z zacznikami.
  • Szkoa weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz list preferencji na podstawie otrzymanych dokumentw.
  • Kandydat za porednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze wiadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i osignicia w konkursach na szczeblu wojewdzkim i powiatowym.
  • Kandydat dostarcza do szkoy potwierdzone kserokopie wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Szkoa dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone kserokopie dokumentw.
  • Szkoa ogasza w Internecie wyniki przeprowadzonej rekrutacji i list kandydatw zakwalifikowanych do klas pierwszych.
  • Kandydat umieszczony na tej licie potwierdza wol podjcia nauki poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Szkoa ogasza w Internecie list uczniw przyjtych do klas pierwszych i ewentualnie list wolnych miejsc w poszczeglnych oddziaach.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390889
dzisiaj: 1

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.197052 s