Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!Nabr 2008/2009REGULAMIN NABORU UCZNIW
DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza
w Raciborzu
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009
 1. Postanowienia oglne:

  1. O przyjcie do klasy pierwszej I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu mog ubiega si absolwenci gimnazjum.
  2. Naboru kandydatw do klas pierwszych dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, powoywana przez dyrektora Szkoy przy pomocy systemu elektronicznego.
  3. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, ktr kandydaci skadaj w szkole, w tym:
   1. przed rozpoczciem rekrutacji (od 5 maja - do 17 czerwca 2008 r.) podanie wydrukowane z systemu oraz potwierdzone kserokopie zawiadcze o osigniciach w zawodach i konkursach.
   2. podczas prowadzonej rekrutacji (od 20 czerwca - do 24 czerwca 2008 r.):
    • wiadectwo ukoczenia gimnazjum (kserokopia),
    • zawiadczenie o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (kserokopia),
    • informacja o wyborze szk ponadgimnazjalnych,
   3. po zakoczeniu rekrutacji i ogoszeniu listy uczniw przyjtych do klas pierwszych pozostae dokumenty, w tym:
    • wycig z aktu urodzenia (kserokopia),
    • yciorys,
    • dwie aktualne fotografie (format legitymacyjny),
    • karta zdrowia, ktr naley dostarczy we wrzeniu.
   4. Podstaw postpowania Komisji stanowi:
    1. oceny z zaj edukacyjnych wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum,
    2. wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
    3. inne udokumentowane osignicia uczniw, np.: zawiadczenia, dyplomy lub certyfikaty uzyskane w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorw Owiaty oraz w zawodach sportowych, artystycznych i innych konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym.
    4. dokumentacja problemw zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione instytucje.
   5. Komisja dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
   6. czna punktacja stanowi podstaw do ustalenia kolejnoci kandydatw na listach do poszczeglnych klas z okrelon (rozszerzon) podstaw programow.
   7. Kandydaci przyjmowani s wedug listy do wyczerpania ustalonego limitu miejsc w poszczeglnych oddziaach.

 2. Oferta edukacyjna szkoy:

  1. Klasa humanistyczna z rozszerzon podstaw programow z j. polskiego, i historii

  2. Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzon podstaw programow z matematyki, fizyki i technologii informacyjnej - proponowane j. obce: angielski i niemiecki.

  3. Klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzon podstaw programow z matematyki i informatyki - proponowane j. obce: angielski i niemiecki.

  4. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzon podstaw programow z biologii i chemii

  5. Klasa dwujzyczna- z rozszerzeniem z j. niemieckiego (niektre przedmioty nauczane w j. niemieckim)

  6. Klasa matematyczno-menaderska z rozszerzon podstaw z matematyki i geografii

  7. Klasa biologiczno-geograficzna z rozszerzon podstaw programow biologii i geografii

  8. Klasa lingwistyczna z jzykiem francuskim realizowanym w programie DELF i rozszerzonym jzykiem angielskim


 3. Zajcia edukacyjne wliczane do punktacji za wiadectwo do klasy:

  1. matematyczno-fizycznej i matematyczno-informatycznej – matematyka, fizyka i jzyk obcy
  2. matematyczno-menaderskiej – matematyka, geografia i jzyk obcy
  3. biologiczno-chemicznej – biologia, chemia i jzyk obcy
  4. biologiczno-geograficznej – biologia, geografia i jzyk obcy
  5. humanistycznej, dwujzycznej, lingwistycznej – historia, geografia i jzyk obcy


 4. Zasady przyznawania punktw za oceny uzyskane w gimnazjum i szczeglne osignicia ucznia:

  Podstawa prawna:

  DECYZJA lskiego Kuratora Owiaty Nr WK-KP-42010 /4 /08 z dnia 5 lutego 2008r. w sprawie zasad rekrutacji uczniw i suchaczy do publicznych gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych, szk dla dorosych wszystkich typw oraz szk policealnych.

  ZagadnieniePunktacja szczegowaPunktacja maksymalna
  Jzyk polskidopuszczajcy – 3 punkty16 punktw
  dostateczny – 6 punktw
  dobry – 10 punktw
  bardzo dobry – 13 punktw
  celujcy – 16 punktw
  Pierwsze wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego16 punktw
  Drugie wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego16 punktw
  Trzecie wybrane zajcia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego16 punktw
  wiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem 8 punktw
  Udzia w finale wojewdzkim konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty (mona bra pod uwag udzia w dwch konkursach) 20 punktw
  (10 punktw za konkurs)
  Osignicia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespoowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym, wolontariat. O przydziale punktw decyduje dyrektor szkoy ponadgimnazjalnej. 8 punktw
  Propozycja punktacji za konkursy:
  I miejsce lub tytu laureata – 4 pkt
  II miejsce lub tytu finalisty – 3 pkt
  III miejsce lub wyrnienie- 2 pkt
  Wolontariat – 2 pkt.
  Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczb punktw otrzymanych za oceny z jzyka polskiego i wybranych zaj edukacyjnych naley pomnoy przez dwa.
  Maksymalna ilo punktw uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktw
  Egzamin gimnazjalny 100 punktw

  1. Komisja dokonuje przydziau punktw za udzia w finaach konkursw przedmiotowych lub za inne osignicia na szczeblu powiatowym niezalenie od profilu klasy do ktrej ubiega si kandydat.
  2. Dla absolwentw, ktrzy zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza si zasad, e liczb punktw otrzymanych za oceny z jzyka polskiego i wybranych zaj edukacyjnych mnoy si przez dwa. Laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty wymienionych w pkt.7, laureaci konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty w innych wojewdztwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczeglnych Kuratoriw Owiaty, laureaci i finalici olimpiad przedmiotowych ogaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci oglnopolskiego konkursu "Losy onierza i dzieje ora polskiego w latach 1887-1922. O niepodlego Rzeczypospolitej" przyjmowani s do wybranej szkoy ponadgimnazjalnej niezalenie od kryteriw podanych w poprzednich punktach. Lista konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty w roku szkolnym 2007/2008:
   1. jzyk polski
   2. historia
   3. matematyka
   4. fizyka
   5. biologia
   6. chemia
   7. geografia
   8. jzyk angielski
   9. jzyk francuski
   10. jzyk niemiecki
   11. jzyk rosyjski


 5. Postanowienia dodatkowe:

  1. Komisja zastrzega sobie prawo odstpienia od powoania klasy w sytuacji, gdy liczba kandydatw do okrelonego oddziau jest mniejsza od ustalonego limitu miejsc.
  2. Nauczyciele jzykw obcych na pocztku roku szkolnego dokonaj podziau klas na grupy z jzykw obcych i ustal, na podstawie testw kompetencji jzykowych, dla kadej grupy poziom zaawansowania, od ktrego rozpocznie si nauka jzyka obcego.


 6. Sposb przeprowadzenia naboru:

  • Kady kandydat samodzielnie rejestruje si w systemie zakadajc konto. Rejestracji mona dokona w gimnazjum, w domu lub w pracowni komputerowej II LO.
  • Po zaoeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoy i oddziau za porednictwem Internetu.
  • Kandydat wypenia podanie i po wydrukowaniu dostarcza je do sekretariatu szkoy pierwszego wyboru wraz z zacznikami.
  • Szkoa weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz list preferencji na podstawie otrzymanych dokumentw.
  • Kandydat za porednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze wiadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i osignicia w konkursach na szczeblu wojewdzkim i powiatowym.
  • Kandydat dostarcza do szkoy potwierdzone kserokopie wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Szkoa dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone kserokopie dokumentw.
  • Szkoa ogasza w Internecie wyniki przeprowadzonej rekrutacji i list kandydatw zakwalifikowanych do klas pierwszych.
  • Kandydat umieszczony na tej licie potwierdza wol podjcia nauki poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Szkoa ogasza w Internecie list uczniw przyjtych do klas pierwszych i ewentualnie list wolnych miejsc w poszczeglnych oddziaach.


 7. Szczegowe terminy rekrutacji zgodnie z Decyzj lskiego Kuratora Owiaty Nr WK-KP-42010/4/08 z dnia 5 lutego 2008 r. oraz Nr WK-KP-42010 /6/08 z dnia 21 lutego 2008 r. (zacznik nr 2 - rekrutacja elektroniczna).

  • od 5 maja 2008 r. do 17 czerwca 2008 r. - wprowadzanie poda przez Internet oraz skadanie dokumentw do wybranych szk. Kandydaci skadaj podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru oraz dostarczaj potwierdzone zawiadczenia o osigniciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach.
  • od 20 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2008 r. (godz. 15:00) - dostarczanie do szkoy pierwszego wyboru potwierdzonej kopii wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 27 czerwca 2008 r. (godz. 10:00) - ogoszenie przez dyrektora szkoy listy kandydatw przyjtych do szkoy.
  • do 30 czerwca 2008 r. (godz. 12:00) - potwierdzenie przez kandydatw woli uczszczania do wybranej szkoy poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i oryginau zawiadczenia o szczegowych wynikw egzaminu gimnazjalnego.
  • 1 lipca 2008 r. (godz. 10:00) - ogoszenie przez dyrektora szkoy listy uczniw przyjtych do szkoy.
  • od 1 lipca 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. - skadnie, przez uczniw nieprzyjtych do wybranych szk, oryginaw dokumentw w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasach pierwszych.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390889
dzisiaj: 1

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.92555 s