Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIW DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza
w Raciborzurok szkolny 2007/2008 1. Nabr elektroniczny rok szkolny 2007/2008

 2. INSTRUKCJA REJESTRACJI KANDYDATA WG SYSTEMU KSENON:

 3. Wane komunikaty dla kandydatw, terminy testwPostanowienie lskiego Kuratora Owiaty okrelajce zasady rekrutacji do szk publicznych na rok szkolny 2007/2008

 1. ZASADY REKRUTACJI UCZNIW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGLNOKSZTACCEGO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w roku szkolnym 2007/2008

 2. SPOSB PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY

 3. Szczegowe terminy rekrutacji

 4. PROPOZYCJE KSZTACENIA w I Liceum im. Jana Kasprowicza w Raciborzu na rok szkolny 2007/08

 5. Przedmioty wliczane do punktacji za wiadectwo


INSTRUKCJA REJESTRACJI KANDYDATA WG SYSTEMU KSENON:
 1. Kandydat samodzielnie rejestruje si w systemie zakadajc konto. Rejestracji mona dokona w gimnazjum, w domu lub w pracowni komputerowej naszego Liceum.
 2. Po zaoeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoy i oddziau za porednictwem Internetu.
 3. Kandydat wypenia podanie i po wydrukowaniu dostarcza je do sekretariatu szkoy pierwszego wyboru wraz z zacznikami.
 4. Szkoa weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz list preferencji na podstawie otrzymanych dokumentw.
 5. Kandydat za porednictwem internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze wiadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i osignicia w konkursach na szczeblu wojewdzkim i powiatowym.
 6. Kandydat dostarcza do szkoy potwierdzone kserokopie wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 7. Szkoa dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone kserokopie dokumentw.
 8. Szkoa ogasza w internecie wyniki przeprowadzonej rekrutacji i list kandydatw zakwalifikowanych do klas pierwszych.
 9. Kandydat umieszczony na tej licie potwierdza wol podjcia nauki poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 10. Szkoa ogasza w internecie list uczniw przyjtych do klas pierwszych i ewentualnie list wolnych miejsc w poszczeglnych oddziaach.
 11. Kandydaci z miejscowoci, ktre nie korzystaj z elektronicznego naboru powinni pilnie skontaktowa si ze szko w celu dokonania rejestracji.


ZASADY REKRUTACJI UCZNIW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGLNOKSZTACCEGO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w roku szkolnym 2007/2008
 1. Nabr przeprowadzany jest elektronicznie. Rekrutacji dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powoywana przez dyrektora szkoy.
 2. O przyjcie do klasy I Liceum Oglnoksztaccego mog ubiega si absolwenci gimnazjum.
 3. Rekrutacji dokonuje si na podstawie:
  1. wyniku egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
  2. ocen uzyskanych z jzyka polskiego i trzech wybranych zaj edukacyjnych,
  3. innych osigni uczniw:
   • ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem,
   • udziau w finale wojewdzkim konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty (w przypadku udziau w kilku konkursach do punktacji uwzgldnia si 2 najwysze osignicia),
   • sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku udziau w rnych zawodach sportowych lub artystycznych uwzgldnia si 2 najwysze osignicia),
   • wyniku sprawdzianu uzdolnie kierunkowych np.: jzykowych, sportowych, artystycznych itp.,
   • dokumentacji problemw zdrowotnych wydanej przez uprawnione instytucje.
 4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna dokonuje przeliczenia ocen znajdujcych si na wiadectwie ukoczenia gimnazjum na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 5. Na podstawie cznej punktacji ustala si kolejno kandydatw na licie. O przyjciu do szkoy decyduje liczba miejsc w poszczeglnych oddziaach, ustalonych na dany rok szkolny przez organ prowadzcy szko.
 6. Laureaci konkursw wojewdzkich i ponadwojewdzkich, ktrych program obejmuje w caoci lub poszerza treci podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani s bez uwzgldniania kryteriw szczegowych.
 7. Kandydatom, ktrzy nie zakwalifikowali si do klasy o wybranym kierunku, komisja rekrutacyjna moe zaproponowa nauk w innej klasie.


SPOSB PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY:

Zagadnienie
Punktacja szczegowa
Punktacja maksymalna
Jzyk polskidopuszczajacy - 3pkt
16 punktw
dostateczny - 6 pkt
dobry - 10 pkt
bardzo dobry - 13 pkt
celujcy - 16 pkt
Pierwsze wybrane zajecia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego
16 punktw
Drugie wybrane zajecia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego
16 punktw
Trzecie wybrane zajecia edukacyjnejak w przypadku jzyka polskiego
16 punktw
wiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrznieniem
8 punktw
Udzia w finale wojewdzkim konkursw przedmiotowych organizowanych przez Kuratorw Owiaty(mona bra pod uwag udzia w dwch konkursach)
20 punktw
(10 pkt za konkurs)
Osignicia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespoowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym
O przydziale punktw decyduje dyrektor szkoy ponadgimnazjalnej
8 punktw (2 x po 4 pkt)
I miejsce lub tytu laureata - 4 pkt
II miejsce lub tytu finalisty - 3 pkt
III miejsce lub wyrnienie - 2 pkt
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okrgowej Komisji EgzaminacyjnejLiczb punktw otrzymanych za oceny z jzyka polskiego i wybranych zaje edukacyjnych naley pomnoyc przez dwa
Maksymalna ilo punktw uzyskanych w wyniku rekrutacji
100 punktw
Egzamin gimnazjalny
100 punktw

* dodatkowe dyplomy, ktre nie zostay wpisane na wiadectwie ukoczenia gimnazjum nie bd brane pod uwag.PROPOZYCJE KSZTACENIA w I Liceum im. Jana Kasprowicza w Raciborzu na rok szkolny 2007/08

Klasa Humanistyczna
Ukierunkowana na nauki humanistyczne. Poszerzony zakres j. polskiego, historii i wiedzy o kulturze z nauk jzyka aciskiego.
Nauka poszerzona o programy europejskie „Europa na co dzie”, „Partnerzy”.
Dla zainteresowanych moliwo zdawania certyfikatu ECDL

Klasa Matematyczno- fizyczna
Ukierunkowana na nauki cise, z poszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki.
Proponuje si fakultatywnie nauk trzeciego jzyka obcego, uzyskanie certyfikatu ECDL.

Klasa Matematyczno - informatyczna
Ukierunkowana na nauki cise, z poszerzonym programem z: matematyki i technologii informacyjnej.
Proponuje si fakultatywnie nauk trzeciego jzyka obcego, uzyskanie certyfikatu ECDL.

Klasa Matematyczno - menaderska
Proponuje si rozszerzony program nauki z: matematyki i geografii. W trakcie cyklu ksztacenia przewiduje si: zajcia badawcze i terenowe czce wiedz z umiejtnociami praktycznymi, wprowadzenie elementw business English, prawa unijnego oraz ksztacenie praktycznych umiejtnoci prowadzenia wasnej firmy w ramach programu ekonomii stosowanej

Klasa Biologiczno - chemiczna Obejmuje rozszerzony program z biologii, chemii, fizyki, warsztaty z ekologii. Dodatkowo jzyk aciski. Realizowany jest wychowawczy program medyczny. Dla zainteresowanych moliwo zdawania certyfikatu ECDL

Klasa Lingwistyczna
Klasa dwujzyczna z jzykiem niemieckim realizowanym w wymiarze 6 godzin tygodniowo w caym cyklu ksztacenia poszerzona o nauczanie historii i wiedzy o kulturze. Programy poszerzone o elementy historii, literatury i kultury danego kraju. Wybrane przedmioty realizowane dwujzycznie.
Uzyskanie certyfikatu jzykowego - DSD II oraz ECDL. Udzia w wymianie jzykowej z Niemcami.

Klasa Lingwistyczna
Klasa z jzykiem francuskim realizowanym w programie DELF w iloci 6 godzin tygodniowo, umoliwiajca uzyskanie certyfikatu jzykowego DELF.
Fakultatywnie proponowana nauka trzeciego jzyka obcego. Udzia w wymianie jzykowej z Francj

* Certyfikaty DSD II oraz ECDL uczniowie zdaj w naszej szkoleSzczegowe terminy rekrutacji zgodnie z Postanowieniem lskiego Kuratora Owiaty Nr WK-KP-42011/6/07 z dnia 12 lutego 2007 r (zacznik nr 2 - rekrutacja elektroniczna).

 1. od 7 maja 2007 r. do 15 czerwca 2007 r. - wprowadzanie poda przez Internet oraz skadanie dokumentw do wybranych szk. Kandydaci skadaj podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru oraz dostarczaj powiadczone zawiadczenia o osigniciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach.
 2. od 22 czerwca 2007 r. do 26 czerwca 2007 r. (godz. 15:00) - dostarczanie do szkoy pierwszego wyboru potwierdzonej kopii wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 28 czerwca 2007 r. (godz. 12:00) - ogoszenie przez dyrektora szkoy listy kandydatw przyjtych do szkoy.
 4. do 2 lipca 2007 r. (godz. 16:00) - potwierdzenie przez kandydatw woli uczszczania do wybranej szkoy poprzez dostarczenie oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i oryginau zawiadczenia o szczegowych wynikw egzaminu gimnazjalnego.
 5. 3 lipca 2007 r. (godz. 10:00) - ogoszenie przez dyrektora szkoy listy uczniw przyjtych do szkoy.
 6. od 4 lipca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. - skadnie, przez uczniw nieprzyjtych do wybranych szk, oryginaw dokumentw w przypadku posiadania wolnych miejsc w klasach pierwszych.


Przedmioty wliczane do punktacji

Kierunek
Przedmiot 1
Przedmiot 2
Przedmiot 3
Matematyczno - fizycznymatematykafizykajzyk obcy
Matematyczno - informatycznymatematykafizykajzyk obcy
Matematyczno - menaderskimatematykafizykajzyk obcy
Biologiczno - chemicznybiologiachemiajzyk obcy
Humanistyczny, Delf, dwujzycznyhistoriageografiajzyk obcy


* jeli na wiadectwie odnotowane s 2 jzyki obce realizowane jako obowizkowe, to do punktacji wybieramy ocen wysz.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390889
dzisiaj: 1

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.596989 s