Kliknij, a przejdziesz na angielsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na niemieck� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na francusk� wersj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na rosyjsk� werskj� witryny   Kliknij, a przejdziesz na BIP

dodaj do ulubionych   ustaw t� strone jako startow�   napisz do nas!   

 Gimnazjum   |  forum   |  absolwenci   |  historia   |  kadra   |  sukcesy   |  ch�r szkolny   |  nasze miasto  

  Aktualnoci
  Wydarzenia 2011/2012
  Wydarzenia 2010/2011
  Patron I LO
  Statut ZSO nr 1
  WSO
  Kalendarz szkolny
  Spotkania z rodzicami
  Plan lekcji
  Serwis nauczycielski
  Ad Operam!
  Pomoc stypendialna
  Dla kandydatw
  Matura 2012
  Sport w I LO
  Pausenradio
  Przemoc w szkole
  Samorzd Uczniowski
  interklasa 2007/08
  bezpieczna sie
  spacerem po szkole
  lekcje multimedialne
  DELF
  ECDL
  DSD C1
  j. ang
  klasy bilingualne
  eTwinning
  sokrates-comenius
  modzie debatuje
  Agenda 21
  COST 725
  IZOP
  francusko-polska
  niemiecko-polska
  wgiersko-polska
  euroszkoa w Internecie
  europa w szkole
  Europeistyka w I LO
  spoeczestwo informat.
  historia Unii Europejskiej
  instytucje i organy
  symbole
  modzie w Unii
  Unia a Polska
  eurolinki
  poznaj Hiszpanie
  Ciekawe linki
  Bezpieczny Komputer
  Zrozum Boryska
  Diversity 2003
  ISO
  Wydarzenia 2002/2003
  Wydarzenia 2003/2004
  Wydarzenia 2004/2005
  Wydarzenia 2005/2006
  Wydarzenia 2006/2007
  Wydarzenia 2007/2008
  Wydarzenia 2008/2009
  Wydarzenia 2009/2010
  Zesp redakcyjny
  Panel

Do��cz do polskiej akcji Pajacyk - Zafunduj dziecku obiad!WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIW DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Kasprowicza
w Raciborzurok szkolny 2006/2007


Spotkanie informacyjne dyrektora szkoy z kandydatami i ich rodzicami odbdzie si 30 maja br. o godz 1730
 1. Zasady rekrutacji
 2. Szczegowe terminy rekrutacji
 3. Wykaz zaj edukacyjnych, z ktrych oceny bd przeliczane na punkty
 4. Informacje dodatkowe
 5. Karta informacyjna ( do pobrania - 34KB)
 6. Rejestracja kandydatw do szk rednich w systemie KSEON Optivum rozpocznie si 15.05.2006 o godz. 08:00.


 1. Rekrutacji dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powoywana przez dyrektora szkoy.
 2. O przyjcie do klasy I Liceum Oglnoksztaccego mog si ubiega absolwenci gimnazjum.
 3. Rekrutacji dokonuje si na podstawie:
  1. ocen uzyskanych ze wszystkich zaj edukacyjnych wymienionych na wiadectwie ukoczenia gimnazjum.
  2. wyniku egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki,
  3. innych udokumentowanych osigni uczniw np. zawiadczania, certyfikaty,dyplomy itp.
  4. wyniku sprawdzianu uzdolnie kierunkowych ,
  5. dokumentacji problemw zdrowotnych wydanej przez uprawnione instytucje.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna dokonuje przeliczenia ocen znajdujcych si na wiadectwie ukoczenia gimnazjum na punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 5. Na podstawie cznej punktacji ustala si kolejno kandydatw na licie.
 6. Uczniowie s przyjmowani do szkoy w kolejnoci zgodnej z sum punktw do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 7. Dokumentacj kandydata stanowi:
  1. podanie,
  2. yciorys,
  3. kserokopia aktu urodzenia
  4. 3 aktualne fotografie (podpisane: imi i nazwisko, data urodzenia, adres)
  5. karta zdrowia,
  6. wiadectwo ukoczenia gimnazjum,
  7. zawiadczenie o szczegowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  8. dokumentacja dodatkowych osigni
  9. wypeniona Karta Informacyjna przygotowana przez szko
  10. druk zawierajcy informacj o wyborze szk ponadgimnazjalnych
 8. Zgodnie z Postanowieniem lskiego Kuratora Owiaty w Katowicach NR KO SE KK 42011/7/06 z dnia 14 marca 2006r. w sprawie zasad rekrutacji uczniw i suchaczy do publicznych gimnazjw, szkl ponadgimnazjalnych, szkl dla dorosych wszystkich typw oraz szkl policealnych, kandydat do klasy pierwszej ma obowizek dostarczenia wymaganej dokumentacji w wyznaczonych terminach.

Szczegowe terminy rekrutacji:
 • 15 maja 2006 r. - 14 czerwca 2006 r. - skadanie dokumentw
 • 23 czerwca 2006 r. - 26 czerwca 2006 r. godz. 15.00 - termin dostarczenia do I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu potwierdzonych kopii wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadczenia o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 28 czerwca 2006r. godz. 12.00 - ogoszenie list kandydatw przyjtych do poszczeglnych klas I LO w Raciborzu
 • 30 czerwca 2006 r. godz. 12.00 - termin potwierdzania przez kandydatw woli uczszczania do I LO w Raciborzu i dostarczenia oryginau wiadectwa ukoczenia gimnazjum i zawiadcze o szczegowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 30 czerwca 2006 r. godz. 16.00 - ogoszenie listy uczniw przyjtych do I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu i podanie informacji o wolnych miejscach.
 1. W toku postpowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:

  egzamin gimnazjalnymaksymalnie 100 pkt
  oceny uzyskane w gimnazjum z jzyka polskiego, jzyka obcego oraz dwch wybranych zaj edukacyjnych dla poszczeglnych oddziaw maksymalnie 64 pkt:
  • dopuszczajca - 3 pkt
  • dostateczna - 6 pkt
  • dobra - 10 pkt
  • bardzo dobra - 13
  • celujca - 16 pkt
  wiadectwo ukoczenia gimnazjum z wyrnieniem8 pkt
  udzia w finale wojewdzkim konkursw przedmiotowych organizowanych przez lskiego Kuratora Owiaty (mona bra pod uwag udzia w 2 konkursach)maksymalnie 20 pkt - 10 pkt za kady konkurs
  osignicia sportowe, artystyczne i inne co najmniej na szczeblu powiatowym (mona bra pod uwag 2 osignicia) maksymalnie 8 pkt - 4 pkt za kade osignicie, w tym:
  1. I miejsce lub tytu laureata - 4 pkt
  2. II miejsce lub tytu finalisty - 3 pkt
  3. III miejsce lub wyrnienie - 2 pkt (wpisane na wiadectwie ukoczenia gimnazjum)


  czna ilo moliwych do zdobycia punktw : 200  Wykaz zaj edukacyjnych, z ktrych oceny bd przeliczane na punkty:

  Oddzia realizujcy ksztacenie w zakresie rozszerzonym Zajcia edukacyjne, za ktre przyznaje si punkty
  z matematyki, fizyki ( klasa mf)matematyka, fizyka, j. obcy
  z matematyki i informatyki (klasa m-inf)matematyka, fizyka, j. obcy
  z biologii, chemii ( klasa b-ch)biologia, chemia, j. obcy
  j. polskiego, historii ( klasa humanistyczna)historia, geografia, j. obcy
  z j. niemieckiego ( dwujzyczna)historia, geografia, j. obcy
  z j. francuskiego ( program DELF)historia, geografia, j. obcy


  Informacje dodatkowe:

  W tym roku przeprowadzony zostanie take elektroniczny nabr - podania bed mogy by skadane drog internetow. Termin testu kompetencji z jzyka niemieckiego (dotyczy kandydatw do klasy dwujzycznej) - 06 czerwca 2006r. godz. 15.00

  Test kompetencji z jzyka angielskiego (przeprowadzany w celu okrelenia poziomu znajomoci jzyka i przydziau do grupy jzykowej) - 31 sierpnia 2006 r.


Gimnazjum z Oddzia�ami Dwuj�zycznymiInternetowa Szko�a Olimpijska

http://www.ukie.gov.pl

Zag�osuj na nas! Szukaj w Eduseeku!

Interklasa - Polski Portal Edukacyjny
DSD

ogem: 2390889
dzisiaj: 1

statystyki dokadne

47-400 Racib�rz, ul. Kasprowicza 11, tel. (32) 4154452, 4154453 fax. (32) 4140324
CMS: Mymen. Strona zosta�a wygenerowana w 0.227526 s